Pasaulinė akcija ,,Pamoka lauke“

Gegužės 23-ąja Simno gimnazijos 2b klasės pradinukai dalyvavo pasaulinėje akcijoje ,,Pamoka lauke“, kai visame pasaulyje mokiniai skatinami mokytis ir leisti laiką lauke ar kitoje erdvėje.                    Dienos veiklas antrokai pradėjo Metelių regioninio parko teritorijoje: nagrinėjo naujas temas, įtvirtino jau žinomą medžiagą. Neįprastoje aplinkoje teko ir rašyti, ir diskutuoti, ir skaičiuoti, ir lankstyti laivelius. Mokiniai sprendė kryžiažodžius, rašė dalykinį tekstą apie balinį vėžlį, atliko įdomias matematines užduotis, sprendė galvosūkius. Vaikai ne tik susidomėję klausėsi gido pasakojimo apie augalus ir gyvūnus, įrašytus į Lietuvos Raudonąją knygą, bet galėjo kelis jų ir pamatyti.                                                                           Antrokai iš apžvalgos bokšto per žiūronus matė Metelių ežerą, Metelių kaimą, kitoje ežero pusėje stūksantį Papėčių piliakalnį, paukščiams svarbią Kimsinės pievą. Klausėsi iš pievos sklindančio duslaus baubiančio paukščio baublio balso.

Kūno kultūros įgūdžius antrokai tobulino įveikdami atstumus greituoju ėjimu ir bėgdami miško takeliais bei lipdami per nuvirtusius medžius. Trumpai atsikvėpę, vaikai ėmėsi darbelių veiklos: lankstė laivelius, rašė ant jų savo svajones ir darbelius plukdė Metelio ežere. Emocingai ir smagiai mokydamiesi ir žaisdami bei dirbdami vaikai ne tik stiprino sveikatą, ryšį su gamta, bet ir noriai įsitraukė į ugdymosi procesą. Veiklos lauke suteikė jiems svarbių gyvenimo įgūdžių: atsparumo, sportiškumo, gebėjimo dirbti komandoje ir kūrybiškumo, todėl į mokyklą visi grįžo kupini naujų įspūdžių ir žinių.

Dėkojame Arijaus mamytei Sonatai už pagalbą organizuojant išvyką į parką.

Pradinių klasių mokytoja Laima Jurčiukonienė

 

3a klasė paminėjo „Dieną lauke“

 Gegužės 23 diena visame pasaulyje paskelbta „Diena lauke“, todėl 3a klasės mokiniai ir mokytoja Eglė Minevičė, dalyvaudami šioje akcijoje, pamokas pravedė lauke. Per lietuvių kalbos pamoką saulės atokaitoje sėdėjome ant pledo ir skaitėme, analizavome tekstą. Matematikos užduotis mokiniai „skynė“ nuo medžio šakų. Per pasaulio pažinimo pamoką trečiokai turėjo pasiruošti patalpas: berniukai ir mergaitės „statė savo“ palapines ir jose atliko paskirtas veiklas. Per paskutinę pamoką trečiokai priminė vaikystę… Nors šiais technologijų laikais mokiniai nebenori žaisti smėlyje, bet trečiokai, pamatę smėlio žaislus ir mokytojos paraginti, ėmėsi naujos veiklos smėlio dėžėje. Pamokos ir „darbo“ dienos pabaigoje mokiniai tarytum susitarę teigė, jog ši diena buvo pati linksmiausia, įdomiausia, nes viskas joje labai patiko.

Taigi kartais mokiniams reikia pakeisti aplinką ir parodyti, kad sunkius, „nenorimus“ dalykus galima atlikti kitoje aplinkoje, tada jie taps linksmi ir įdomūs.

Pradinukų ekskursija į Kauną

Gegužės 22 dieną, kuri buvo labai saulėta ir karšta, Simno gimnazijos 2a, 2b ir 3a klasės mokiniai, lydimi mokytojų Laimos Jurčiukonienės, Jolantos Mikelionienės ir Eglės Minevičės, vyko į Kauną. Jie aplankė Tado Ivanausko zoologijos muziejų, kuriame matė daug įvairių gyvūnų iškamšų, įvairiaspalvių drugelių, vandens gyvių. „Velnių muziejuje“ apžiūrėjo velnių skulptūras iš medžio. Išvykos metu mokiniai „išbandė“ ir naują transporto priemonę – į kalną kilo funikulieriumi. Pradžioje daugelis išsigando, bet, vagonui pradėjus važiuoti ir kilti, visi nusiramino, nudžiugo ir mėgavosi nauja patirtimi. Kauno miesto zoologijos sode mokinius „pasitiko“ įvairiausių rūšių gyvūnai: visiems patiko mažosios beždžionėlės, papūgos, vandens gyvūnas ruonis ir „ilgosios“ žirafos, kurios lyg specialiai išlindo su mažaisiais lankytojais pasisveikinti. Nors diena ir buvo karšta, bet mokiniai daug pamatė, nemažai sužinojo, todėl ir nuovargio nejautė, nes gerai nusiteikę grįžo namo.

 

Pradinių klasių mokytoja Eglė Minevičė

Antrokai – konkurso „Gaminame kartu tau, Mamyte” laureatai

 Simno gimnazijos 2 b klasės mokiniai dalyvavo vaikų piešinių konkurse  „Gaminame kartu tau, Mamyte”, kurį organizavo VšĮ „Bruneros“. Šio kon­kur­so tiks­las – puo­se­lė­ti tė­vų ir vai­kų san­ty­kius, ug­dy­ti svei­kos mi­ty­bos kul­tū­rą.

Antrokai  pie­šė pie­ši­nius, ku­riuo­se at­si­spin­dė­jo šei­mos ben­dra­vi­mas mais­to ga­mi­ni­mo me­tu: pie­ta­vi­mas, dar­žo­vių, vai­sių au­gi­ni­mas, rin­ki­mas kar­tu su ki­tais šei­mos na­riais. Mokiniai vaizdavo ir ska­niau­sius, svei­kiau­sius pa­tie­ka­lus, lai­min­gus juos valgančius vai­kus, ma­my­tes bei lai­min­gas šei­mas.

    Džiugu, kad tarp dešimties populiariausių piešėjų pateko keturi mūsų pradinių klasių mokiniai: Smiltė Armanavičiūtė, Austėja Rinkevičiūtė, Kipras Miesčionaitis ir Elinga Varaneckaitė. Mokiniai buvo apdovanoti diplomais ir kulinarinėmis žaidimų knygomis „Geriau – sveikiau“.

                          Antrokai dė­kin­ga VšĮ „Bruneros“, ku­ri į kon­kur­sus, pro­jek­tus įtrau­kia vi­są šei­mą, taip mo­ty­vuodama keisti ir formuoti svei­kos mi­ty­bos įpro­čius.

                      Pradinių klasių mokytoja Laima Jurčiukonienė

Sveikiname Svajūnę Valaikaitę

Sveikiname Svajūnę Valaikaitę, Simno gimnazijos 3a klasės mokinę, Dauguose vykusiose atvirose Alytaus r. meno ir sporto mokyklos sporto žaidynėse „Olimpiečiai tarp mūsų 2019“  šuoliukų su šokdyne rungtyje užėmusią 1-ąją vietą (per 30 sekundžių padarė 73 šuoliukus), o smiginio varžybose – 3-ąją vietą.

Džiugu, kad Alytaus r. Simno gimnazijoje mokosi tokia gabi, energinga ir aktyvi mokinė.

Pradinių klasių mokytoja Eglė Minevičė

Ikimokyklinukų ir logopedės vykdytas projektas „Žaidimai moko“ baigėsi

Š. m. gegužės 15 d. baigėsi ikimokyklinukų ir logopedės vykdytas projektas „Žaidimai moko“. Jo autorius – Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba. Projektas skirtas lavinti vaikų regimąjį, girdimąjį suvokimą, įtvirtinti erdvinių santykių, laiko, dydžio, formos sąvokas, plėsti žodyną, lavinti problemų sprendimo, konstrukcinius gebėjimus.

Temos, kurias vaikai įsisavino greitai ir lengvai:

 • Aukštai/aukštyn, žemai/žemyn, ilgas, trumpas, didžiausias, mažiausias, vienodi; pirmyn – atgal;
 • Vardo pirmoji raidė, visos vardo raidės (tik stipresnieji priešmokyklinukai tai atliko gerai).
 • Vardo kopijavimas (silpniausiai sekėsi žemesnius pasiekimus turintiems penkiamečiams).
 • Figūros: skritulys (apvalus), keturkampis (kvadratas ir stačiakampis), trikampis;
 • Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai, daiktų sekos pagal kiekį, algoritmą;
 • Taisyklingai atliko užduotis ir kalboje vartojo prielinksnius UŽ, ANT, Į, PO;
 • Skyrė prieveiksmius: greitai, lėtai tyliai, garsiai, arti, toli;
 • Aukštesnių, vidutinių gebėjimų vaikai (ir penkiamečiai) greičiau įsisavino paros dalis, jų seką. Tiesa, darbelius vaikai pagal savo patirtį suskirstė taip, kaip elgiamasi jų šeimoje.
 • Gabesni vaikai gerai žino metų laikus bei jiems būdingus požymius;
 • Susidomėję vaikai atliko aplikacijos, konstravimo užduotis, judriuosius žaidimus.

Temos, kurioms įsisavinti reikalingas nuolatinis kartojimas:

 • Nuolat kartojom savaitės dienų, paros dalių, metų laikų pavadinimus ir nuoseklumą;
 • Sąvokas ,,didesnis“,  ,,mažesnis“, „ilgesnis“, „trumpesnis“, viršuje, „apačioje“, „kairėje, „dešinėje“, „virš“, „tarp“, „šalia“, „prieš“ vaikams reikės daugiau pasimokyti.
 • Projektų dalyvių atliktas testas parodė, kad vaikams reikalingos papildomos kopijavimo, skaičiavimo, lyginimo užduotys.

Projekto veiklos leido stebėti, suprasti, kaip vaikai susivokia erdvėje, laike, kokią patirtį jie turi, kokių žinių ir gebėjimų jiems trūksta atliekant regimąją, girdimąją analizę, akies-rankos koordinacijos užduotis. Atsiskleidė vaikų išradingumas, savotiškas požiūris į problemos sprendimą.

Labai reikalingi projektai, lavinantys mokinių regimąjį suvokimą, skatina stebėti, ieškoti, lyginti, kopijuoti, eksperimentuoti su linijomis, figūromis, skaičiais. Ikimokyklinio amžiaus vaikams pakankamai sunku įsisavinti laiko, erdvinių santykių sąvokas, lyginti daugiau, negu du daiktus, ieškoti ar sudaryti algoritmus.

Programos pabaigoje visi dalyviai savo draugams ir jų mokytojoms surengė veiklų pristatymą, aptarėme testukų rezultatus su kiekvienu mokiniu individualiai.

Logopedė Renata Danevičienė

Ekskursija į Anykščius

Gegužės 22 dieną Simno gimnazijos 5a ir 7a klasių mokiniai svečiavosi vaizdingame Anykščių krašte.

Pirmiausia aplankėme vyskupo ir rašytojo A. Baranausko klėtelę bei rašytojo A. Žukausko-Vienuolio muziejų, kur mokiniai susidomėję klausėsi gido pasakojimo apie šias šviesias asmenybes, patiko ir video projekcija apie A. Baranausko gyvenimą ir kūrybą, smalsu buvo pasidairyti po klėtelės vidų bei rašytojo A. Žukausko namus, dvelkiančius tų laikų dvasia ir ramybe. Parodų salėje buvome nustebinti paveikslų atlikimo technikos: pasirodo, „tapyti“ galima ir akmeniu. Nepaprastą įspūdį paliko Lajų takas, nes lipdami laipteliais mokiniai galėjo susipažinti su vabzdžių „viešbučiu“, įvairių inkilų pavyzdžiais. Patys ištvermingiausi ir drąsiausi grožėjosi Anykščių panorama nuo apžvalgos bokšto viršaus. Daugiausia vaikiško juoko „sulaukė“ labirintų parkas: mokiniai ne tik išbandė orientavimosi įgūdžius mėgindami išeiti iš labirinto, bet ir puikiai praleido laiką žaisdami įvairius žaidimus. Architektūros šedevras – apverstas namas – taip pat nepaliko abejingų: atsidūrėme tarsi stebuklingame Alisos pasaulyje „viskas aukštyn kojomis“, o nesvarumo jausmas – lyg kosmose.

Grįždami džiaugėmės puikiai praleista diena, nes ne tik plačiau pažinome savo kraštą, jo istoriją, kultūrą, bet ir patyrėme gerų įspūdžių.

 

 

5a kl. auklėtoja Inga Stankevičienė

Simno gimnazijos maltiečių pavasarinės bendrystės dovanos seneliams

Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai, „nešini“ pavasarinėmis nuotaikomis, aplankė Miroslavo globos

cof

namų gyventojus. Mokinių nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus lydėjo muzikos garsai, kuriuos akordeonu atliko jaunieji maltiečiai Audrius ir Paulius. Prie vaišių stalo nuoširdžiai bendravome: mes skaitėme eilėraščius, o seneliai pasidalino praeities prisiminimais, ką gyvenime dirbo, kur gyveno. Kartu su socialine darbuotoja aplankėme palatose gulinčius, negalinčius vaikščioti senolius. Jiems taip pat palikome sveikinimus, padėkos žodžius, linkėjimus, kuriuos užrašėme gimnazistų pieštuose atvirukuose.

 Kiekvienas susitikimas ir apsilankymas Miroslavo globos namuose visiems yra abipusė dovana ir džiaugsmo akimirkos. Socialinė darbuotoja padėkojo už aplankymą, gražius ir gerus žodžius, o jauniesiems maltiečiams viešnagė senelių globos namuose buvo dar viena prasminga pamoka gyvenime.

 

Simno jaunieji maltiečiai

 

 

Erasmus+ projekto susitikimas Nyderlanduose

           Simno gimnazijos mokiniai: Aistė Buinickaitė, Ada Taresevičiūtė, Miglė Zailskaitė ir Arnas Ručys, lydimi mokytojų Vitos Jatkauskienės, Rasos Ručienės ir Irenos Tarasevičienės, dalyvavo trečiajame Erasmus+ projekto „Stop Climate Change-Together Europe Achieves More“ susitikime, kuris vyko Nyderlandų miesto Rurmondo BC Broukhin mokykloje. Susitikimo metu aptarėme projekto veiklų rezultatus, numatėme tobulintinas sritis. Mokiniai dalyvavo pamokose apie klimato kaitą, pasaulinį atšilimą, Nyderlandų sostinę Amsterdamą. Gimnazistės Miglė ir Ada vaidino inscenizacijoje „Vanduo visų“.

          Nyderlandai yra šalis, iš kurios galima daug ko pasimokyti apie klimato kaitos poveikio gamtai mažinimą: naudojimąsi dviračiais vietoj automobilių, šiukšlių rūšiavimą, plastikinių maišelių ribojimą buityje, atsinaujinančius energijos šaltinius – saulės kolektorius, vandens išteklių taupymą ir valymą. Susitikimo metu sužinojome, kaip reguliuojamas vandens lygis Rurmonde, lankėmės vandens nuotekų valymo įmonėje, keliavome į Delta parką, kur išgirdome apie potvynių įtaką ir pasekmes Nyderlandų valstybės gamtai, apie užtvankų naudą ir kt.

Gyvendami šeimose, lankydamiesi mokykloje ir dalyvaudami edukacinėse išvykose Rurmonde, Amsterdame, dalyviai plačiau susipažino su Nyderlandų kultūra, žmonių gyvenimo būdu. Šilti santykiai tarp dalyvių skatino bendrauti, tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Mokiniai pastebėjo, kad, apsilankę šioje šalyje, grįžę namo jie norėtų keisti gyvenimo įpročius.

Projekto koordinatorė Rasa Ručienė

 

Simno gimnazijos mokinių komanda ,,Mirono kelyje“

Gegužės 15 dieną Simno gimnazijos mokinių komanda dalyvavo tradiciniame Dauguose vykstančiame Vlado Mirono estafetiniame bėgime ,,Mirono kelias“ ir istorijos žinių konkurse. Šiemet renginys vyko jau dešimtą kartą. Mokiniai ir svečiai renginį pradėjo dalyvaudami šventose mišiose Bukauciškių koplyčioje. Po mišių Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas davė startą 10 kilometrų bėgimui, kuriame paskutiniame etape bėgęs IIIag klasės mokinys Arnas Ručys į gimnazijos stadioną atbėgo penktas. Istorinių žinių konkurse mūsų gimnazistai taip pat buvo penkti.

Džiugu, kad kiekvienais metais mūsų komanda rezultatą pagerina vienu „laipteliu“ – bendroje įskaitoje iš 11 dalyvavusių mokyklų užėmėme penktą vietą. Dėkoju visai komandai už puikius rezultatus.

Danutė Gudaitienė

kūno kultūros mokytoja