Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

ᴑ 2020–2021 mokslo metai prasideda įprastu būdu mokyklos patalpose.

ᴑ Nuo rugsėjo 1 d. kiekvienai 5-8, Ig-IVg mokinių klasei bus paskirta konkreti patalpa – kabinetas, kuriame  vyks pamokos. Kabinetų paskirstymas toks:

5a – geografijos kab.,

6a – anglų kalbos kab. 1-9

7a – anglų kalbos kab. 1-10

8a – istorijos kab.,

I ag – rusų kalbos kab.,

II ag – dailės kab.

III ag – chemijos kab.,

IV ag – biologijos kab.

ᴑ Pamokų tvarkaraščiai mokiniams bus pateikti rugsėjo 1 dieną. Informaciją pateiks klasių auklėtojai.

ᴑ Mokinių pavėžėjimas bus vykdomas įprastu būdu pagal iš anksto pateiktą tvarkaraštį. Mokiniai mokykliniuose ir maršrutiniuose autobusuose privalo dėvėti kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Prašome mokinių tėvelius (globėjus, rūpintojus) pasirūpinti šiomis vaikų saugumą užtikrinančiomis priemonėmis.

ᴑ Pertraukų metu klasės bus vėdinamos.

ᴑ Pamokų metu mokiniams kaukių dėvėti nereikia. Jas privaloma dėvėti pertraukų  metu mokyklos patalpose tik tuomet, jeigu nesilaikoma saugaus 2 metrų atstumo.

Numatyti įėjimai į gimnaziją:

1-4 kl. mokiniai į mokyklą patenka pro paradinį įėjimą;

5-IVg kl. – pro šonininį įėjimą

Linksmoji vasaros futbolo mokykla

Rugpjūčio mėn. 10–21 dienomis Simno gimnazijos stadione jau 17 kartą vyko „Linksmosios vasaros

futbolo mokyklos“ užsiėmimai. Ši stovykla yra dalis NVŠ programos „Vaikų užimtumas sportinių žaidimų pagalba“.

Projekto tikslas – ne tik sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams turiningai praleisti laisvalaikį vasaros atostogų metu, bet ir tenkinti įvairiapusio lavinimosi, saviraiškos poreikius bendraujant, sportuojant, kuriant ir užsiimant kita pozityviai aktyvia veikla. Todėl 50 vaikų ir jaunuolių stovykloje linksmai leido laiką, žaidė futbolą, dalyvavo įvairiuose konkursuose, kurių nugalėtojai buvo apdovanojami. Kiekvieną dieną vaikai galėjo vaišintis gaiviaisiais gėrimais ir užkandžiais, o stovyklos uždarymo dieną visi dalyviai buvo apdovanoti specialiai pagamintais marškinėliais, kamuoliais.

Stovyklos dalyviai, jų tėvai ir seneliai dėkoja Alytaus r. savivaldybei ir FK „Simnas“ už šiam projektui skirtas lėšas.

 

Projekto vykdytojas Juozas Bagdanavičius

 

 

Valančiukų organizacijos įkūrimas

Grupelė Simno gimnazijos mokinių apsisprendė būti dorais, sąžiningais ir blaiviais žmonėmis, todėl rugpjūčio 15 dieną, per Žolinių atlaidus, Simno Švnč. Mergelės Marijos bažnyčioje iškilmingai pasižadėjo gyventi vadovaudamiesi Vyskupo M. Valančiaus idėjomis. Ceremonijoje dalyvavo parapijos klebonas R. Žukauskas, Blaivybės sąjūdžio atstovai iš Vilniaus, Simno gimnazijos direktorė, organizacijos vadovė (tikybos mokytoja) D. Seniūnienė ir mokinių tėvai. Šventės svečiai jauniesiems valančiukams ir jų vadovei užrišo kaklaraiščius, įteikė ženkliukus ir kuopos vėliava. Simno gimnazijos direktorei V. Padimanskienei svečiai iš Vilniaus įteikė M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio vėliavą. Po mišių, pasižadėję blaiviai gyventi, džiugiai nusiteikę, šventės dalyviai ir jų tėveliai išsiskirstė į namus.

Tikybos mokytoja D. Seniūnienė

 

AKTUALI INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ!

AKTUALI INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ! NEBELIKO „POPIERINIŲ“ PAŽYMŲ TIEK DARŽELIUOSE, TIEK MOKYKLOSE

 Nuo 2020 metų gegužės 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymui Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ įsigaliojo ne tik nauja sveikatos pažymos forma, tačiau nebeliko ir popierinės statistinės apskaitos formos. Svarbu žinoti, kad gydymo įstaigos popierinių pažymų nebeišduoda, pildo tik elektroninę jų formą ne tik mokyklas, tačiau ir darželius lankantiems vaikams!

Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau — ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau — VSS IS). Ši sistema šiuo metu jau yra įdiegta ne tik mokyklose, tačiau ir darželiuose. Su VSS IS dirba ir teisę ugdymo įstaigose tvarkyti vaikų sveikatos pažymas turi tik visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje (toliau – VS specialistas).

 DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS PRATĘSTAS VAIKŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO LAIKAS

 Primintina, kad profilaktiškai pasitikrinti sveikatą pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą kasmet iki rugsėjo 15 d. privaloma visiems iki 18 metų (ir vyresniems, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ) ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pratęsė mokinių, kurie mokslus tęs toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir, kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Ši lengvata įteisinta atsižvelgiant į tai, kad karantino metu buvo sustabdytas profilaktinių sveikatos patikrinimo paslaugų teikimas ir net atnaujinus šių paslaugų teikimą dėl infekcijų kontrolės reikalavimų įgyvendinimo gydymo įstaigos gali priimti mažesnį pacientų skaičių. Kitais atvejais, mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios. Nuoroda į teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3dfc9970c0f011ea9815f635b9c0dcef Elektroninis „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (forma E027-1), kaip ir anksčiau buvęs „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (forma Nr. 027-1/a), galioja 1 metus nuo jo užpildymo dienos. Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis užtikrinamas jų konfidencialumas, o ugdymo įstaigos gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų).

IŠIMTINIAIS ATVEJAIS GALI BŪTI PRAŠOMA POPIERINĖS PAŽYMOS

Kiekvienais metais dėl vaikų sveikatos pažymėjimų gausos, stringa vaikų sveikatos duomenų perdavimas iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau — ESPBI IS) į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau — VSS IS). Tokiu atveju, visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, nors ir vaikas sveikatą pasitikrinęs, jo duomenų nemato VSS IS sistemoje. Šie trikdžiai sukelia nepatogumų komplektuojant fizinio aktyvumo ugdymo grupes, pritaikant maitinimą, įgyvendinant skubios pagalbos priemones. Kol duomenys atsiras sistemoje, VS specialistas gali paprašyti tėvelių (globėjų) atspausdinti popierinę pažymą arba atsiųsti jos elektroninę kopiją. Savo vaiko ,,Mokinio sveikatos pažymėjimą“ peržiūrėti, jei reikia atsispausdinti ir ją atsisiųsti galima prisijungus prie www.esveikata.lt portalo. Tad jeigu bus trikdžių e-sveikatos sistemoje, prašome tėvelių geranoriškumo bendradarbiaujant su VS specialistu. Jeigu iškiltų klausimų dėl vaiko sveikatos pažymėjimo atsispausdinimo ar parsisiuntimo, prašome kreiptis į savo ugdymo įstaigoje dirbantį visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje.

Simno gimnazijoje – edukacinių erdvių atnaujinimas

Mūsų gimnazijos bendruomenei prasminga ir svarbi Geros mokyklos koncepcijoje įtvirtinta nuostata, kad šiuolaikinės mokyklos aplinka turi būti ne tik saugi, sveika ir patraukli. Mokiniai čia turėtų jaustis patogiai ir jaukiai, o fizinės erdvės nuteiktų atvirumui, bendravimui, bendradarbiavimui, tarpusavio pagarbai, sudarytų galimybę patirtiniam mokymuisi.

Birželio mėnesį gimnazijoje vyko įvairios veiklos, skirtos edukacinėms erdvėms atnaujinti. Jose dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė: vieni įvairiomis technikomis piešė ant dirbtuvių sienų visus keturis metų laikus, kiti atnaujino Kneipo taką, sodino gėlynus. Dėkojame mokytojams, mokiniams, tėvams, ūkio darbuotojams – visai bendruomenei – už kūrybingumą ir pagalbą kuriant bei puoselėjant edukacines erdves!

Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Stebulių „Ateities“ bendruomenei ir Ritai Sebestinienei, buvusiai 35 laidos Simno vidurinės mokyklos mokinei, kuri ne tik padovanojo kelis šimtus gėlių daigų, bet ir pamokė gimnazijos darbuotojus, kaip meistriškai formuoti tujų medelius… Ši moteris meilę savo vaikystės mokyklai išreiškė sugrįžusi į ją ir papuošusi aplinką. Taip pat nuoširdžiai dėkojame už paramą nuolatinei gimnazijos rėmėjai – UAB „Lauveka“ direktorei Editai Rimkienei.

                                                                                       Gimnazijos administracija

Paminėjome Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną

Minėdami birželio 5-ąją, Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, kurios tikslas – skatinti žmones saugoti aplinką, Simno gimnazijos Erasmus+ projekto „Stabdykime klimato kaitą“ dalyviai, mokiniai ir mokytojai, vyko į nuostabų gamtos kampelį – Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje esančios Buktos girininkijos gamtinį pažintinį taką.

Atvykome čia ne tik pasivaikščioti, pasigrožėti pažintiniu taku, bet ir vykdyti projekto veiklas: susipažinti su saugomomis teritorijomis, įvairia miško augalija ir gyvūnija, kurti  plakatus su šūkiais, skatinančiais  atkreipti visuomenės dėmesį į gamtos apsaugą, visiems priminti, kokia  svarbi šiandienos žmogui natūrali gamta su unikaliais Lietuvos miškais.  Jie ne tik džiugina mus įvairiomis gėrybėmis, bet ir suteikia prieglobstį kaitriomis vasaros dienomis, vėsina orą taip mažindami klimato kaitą. Suvokėme, kad miškas yra didžiausia ir brangiausia dovana žmogui, kurią turime tausoti ir saugoti.

Almos Kyguolienės vadovaujamo šokių būrelio jaunosios šokėjos „padovanojo“ šokį Žemei. Džiaugiamės, kad bent maža dalele galėjome prisidėti prie gamtos išsaugojimo ir puikiai praleidome laiką.

      

Stovyklavo jaunieji šauliai

Birželio 15–19 dienomis Simno gimnazijos jaunieji (ir būsimi) šauliai turiningai leido laiką dienos stovykloje: gilino ir plėtė turimas žinias, sportavo, kūrė stovyklos simbolį, mokėsi rikiuotės pratimų, šaudė, susipažino su topografijos pagrindais, dalyvavo žygiuose. Stovyklautojai dalyvavo ir šaudymo varžybose, kur išbandė jėgas šaudydami iš pneumatinio šautuvo, pistoleto, Airsoft šautuvo, lankų. Individualioje rungtyje šaudyti iš pneumatinio šautuvo geriausiai sekėsi Neringai ir Audriui Deščerams. Visi šaudymo varžybų dalyviai buvo apdovanoti asmeniniais prizais, kuriuos įsteigė LŠS karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė. Žygiuodami į Pošnelės mišką, stovyklautojai susipažino su Simno žydų tragišku likimu, mokėsi statyti pastogę miške. Įdomu ir džiugu, kad stovyklavo net šešios brolių ir seserų „poros“ – tos pačios šeimos vaikai.

Dalyvaudami stovyklos veiklose, mokiniai praplėtė žinias apie šaulių sąjungą, įgijo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Už galimybę stovyklauti dėkojame LŠS karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-ąjai rinktinei, Alytaus rajono savivaldybės administracijai, o KASP savanoriui šauliui Rokui Čižauskui dėkojame ne tik už perteiktas praktines žinias, bet ir už gražų bendravimą su jaunaisiais šauliais.

Simno gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė Danutė Gudaitienė

Projektinė veikla „Vaistažolių rinkimas Simno apylinkėse“

 Birželio 12 dieną Alytaus rajono Simno gimnazijos 5a klasės mokiniai, vadovaujami auklėtojos Daivos Seniūnienės, ir jaunučių chorą lankantys mokiniai, vadovaujami Giedrės Petkevičienės, dalyvavo projektinėje veikloje – Simno apylinkėse rinko vaistažoles. Šio projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis vaistažolėmis, jų savybėmis, naudingumu. Rinkdami vaistažoles, mokiniai ne tik gėrėjosi gamta, prisiminė žolelių gydomąsias savybes, bet ir dainavo, per karantiną „pasiilgę“ bendravimo – juokavo.
Muzikos mokytoja Giedrė Petkevičienė

Gimnazijos mokinių susitikimas su Vilkaviškio vicedekanu kun. Gediminu Bulevičiumi

 

Savaitės renginius baigėme susitikdami su ilgamečiu parapijos klebonu Gediminu Bulevičiumi, Simne praleidusiu net 21 metus – tris kadencijas. 1989 metų pabaigoje, septintaisiais kunigavimo metais, jis buvo paskirtas klebonauti Simno parapijoje ir pakeitė į Vilkaviškį iškeltą kleboną prelatą kun. Vyt. Gustaitį. Klebonas prisiminė ir papasakojo, kaip dirbdamas Simne subrendo kaip kunigas, todėl beveik visus parapijiečius pažinojo asmeniškai. Pasak jo: „Visa karta užaugo mano akyse“. G. Bulevičius Simno parapijos žmones prisimena kaip labai nuoširdžius ir svetingus, iniciatyvius, visada skubančius į pagalbą sprendžiant parapijos reikalus. Atsisveikindamas klebonas Simno kraštui gražių švenčių proga palinkėjo: „Santarvės, meilės, nuoširdumo, supratimo, sveikatos – tiek dvasinės, tiek ir fizinės. Džiaugtis gyvenimu, nes tai – Dievo dovana.“

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

 

 

Gimnazijos mokinių susitikimas su prelatu kun. Vytautu Gustaičiu

Trečiadienio popietę I-II ag klasių gimnazistai, tęsdami projektą „Pažink savo kraštą“, lankėsi Vilkaviškyje, kur susitiko su dekanu, prelatu kanauninku Vytautu Gustaičiu, 1985–1989 metais buvusiu Simno bažnyčios klebonu. Prelatas pasakojo apie savo pašaukimą, nuveiktus ir planuojamus darbus. Mokiniams patiko nuoširdus kunigo bendravimas ir savotiška Dievo „dovana“ – mokėjimas juokaujant pasakyti rimtus ir svarbius dalykus. Atsisveikindamas Vyt. Gustaitis Simno parapijos žmonėms palinkėjo: „Būti atlaidiems, atviriems ir Dievui, ir žmonėms. Visada užjausti vienas kitą“.

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė