• ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO
  UGDYMO GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMO 2024 METŲ VASAROS LAIKOTARPIU
 • IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS
 • PRIĖMIMAS-Į-DARŽELĮ
 • PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS
 • T.S.-dėl-atlyginimo-už-ikimokyklinio-ugd.-vaikų-išlaikymą-mokyklose-K-252-2019
 •   ATNAUJINTA UGDOMOJI APLINKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE  
 •  DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRADŽIOS IR 5–MEČIŲ VAIKŲ ĮVERTINIMO

  2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

  ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimai

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.460922

  https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr

  kuriuose pažymima, nuo kokio amžiaus vaikas gali pradėti priešmokyklinį ugdymą ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaiko įvertinimo.

  Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos.¹ Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

  Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti:

  1) vaikui, gimusiam 2017 m.²

  2) vaikui, gimusiam 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d., tėvų (globėjų) sprendimu.

  2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimusiam vaikui – gali būti pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT). Vaiko įvertinimas PPT atliekamas nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31d. Dėl vaiko įvertinimo pradėti ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 14 d.3 Gavę PPT išvadą rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo sprendimą priima tėvai (globėjai).

  Atkreipiame dėmesį, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 d.

  Taip pat primename, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tik tiems vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis nuo 5 metų. Jei vaikas pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, ugdymas teikiamas pagal vienų metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

   

  ——

Ikimokyklinio ugdymo poreikis bei lūkesčiai ugdymo kokybei nuolat auga, todėl yra didelis poreikis naujiems ugdymo organizavimo modeliams, papildantiems šiuo metu įprastinį ugdymo procesą. Alytaus r. ikimokyklinio ugdymo skyriaus bendruomenė džiaugiasi, kad gimnazijos direktorės Jolantas Gudelienės iniciatyva ikimokyklinio ugdymo skyrius aprūpintas naujomis interaktyviomis ugdymo priemonėmis. Ugdymo procese bus naudojamos patrauklios, žaismingos ir smalsumą skatinančios šiuolaikinės technologijos: mokomoji STEAM priemonė „Orų prognozė“; šviečiantis molbertas; edukacinė bitutė-robotas „BEE-BOT“; šviesos stalas Kosmo+antstalis su priedais: medine dėlione, mediniais skaičiais, medinėmis spalvotomis raidėmis ir spalvotu smėliu, muzikos instrumentų rinkinys.

Naujų galimybių sukūrimas ikimokyklinio amžiaus šiuolaikinių vaikų ugdymui(si). Ugdomoji aplinka ypatingai veikia augantį vaiką – ji gali sudominti, įkvėpti, sutelkti, auginti ir skatinti pokyčius

Gimnazijos informacija