Mokyklos istorija

1782 metais prie Simno bažnyčios vikariato veikė parapijinė mokykla, kurioje mokėsi: 1 šlėkta, 8 miestiečiai, 1 kaimietis.1816 metais įsteigta valdinė mokykla. Po 1863 metų sukilimo valdinė mokykla buvo uždaryta. Uždarius lietuvišką mokyklą, atidaryta rusų mokykla.

1915 metais Simno šviesuolių rūpesčiu Simne ir keliuose kaimuose atidarytos lietuviškos pradinės mokyklos.

1941 metų rudenį mokiniai ir mokytojai mokslo metus pradėjo naujai pastatytoje mokykloje. 1944 metais veikė jau pilna progimnazija su keturiomis klasėmis.

1949 metų vasarą mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą. Baigė 26 abiturientai. Šios laidos vadovas – poetas Anzelmas Matutis. Pirmosios laidos abiturientė – rašytoja Emilija Liegutė.

1969 metais prie senos mokyklos pastatytas trijų aukštų pastatas su sporto, aktų salėmis, rūbine, valgykla.

1994 metais mokykla šventė 50 metų jubiliejų.

2007-09-01 mokykla tapo gimnazija.
Mokykloje mokėsi ir ją baigė:

Rašytoja Emilija Liegutė, Vilniaus Pedagoginio universiteto docentė Stasė Kaminskaitė-Matulaitienė, anglų k. vadovėlių autorė, Vilniaus Pedagoginio universiteto docentė Alma Stasiulevičiūtė, Kauno medicinos universiteto profesorius Arvydas Šeškevičius, dailininkas Juozas Gecevičius, Vilniaus universiteto docentė Nijolė Maskaliūnienė, Vilniaus universiteto docentas Arvydas Stadalninkas, agrarinių mokslų daktaras Jonas Linartas, agrarinių mokslų daktaras Juozas Šeštakauskas, agrarinių mokslų daktaras Vincas Kupčinskas, agrarinių mokslų daktaras Gintautas Veselga, Kauno Akademinių Klinikų neurochirurgas docentas Bronius Špakauskas, Vilniaus palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės neurologas Bronius Miknevičius, teisininkas Juozas Klimavičius, gamtos mokslų daktaras V. Urbonas, fizikos mokslų profesorius Juozas Jakimavičius (a. a), medicinos mokslų daktaras Romas Žiūkas, istorikas Jonas Mardosa.

Mokyklos direktoriai:

1. Vaclovas Vaicekauskas (1943 – 1946)
2. Kazimieras Akelis (1946 – 1947)
3. Leonardas Grigaliauskas (1947 – 1948)
4. Stasys Pangonis (1948 – 1949)
5. Zigmunda Ciganova (1949 – 1952)
6. Vladas Žutautas (1952 – 1958)
7. Janina Guževičienė (1958 – 1979)
8. Anelė Mikalauskienė (1979 – 1987)
9. Nijolė Baziukevičienė (1987 – 2008)
10. Evaldas Jakubavičius (nuo 2009)