Socialinė pedagogė

 

Socialinė pedagogė – Žaneta Bagdžiūnienė
Kontaktai: tel.  8-315-60344;
E-paštas: z.bagdziuniene@simnogimnazija.lt
Darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį  8.00 – 16.10 val.,
penktadienį 8.00-14.00 val.

Socialinės pedagogės veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.
Pagrindines socialinio pedagogo veiklos kryptys: 
 1. Individualus darbas su mokiniu:
a)       socialinių ir pedagoginių mokinio problemų sprendimas;
b)       parama krizių metu;
c)       konsultavimas – mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų, globėjų siekiant padėti išsiaiškinti ir   suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, padedant mokytis ir naujai elgtis;
d)       tyrimų organizavimas – aplinkos poveikio, mokinio ar mokinių ugdymosi sunkumams analizė.
     2. Darbas su grupe:
a)       socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas;
            b)   ugdymo proceso dalyvių tarpusavio santykių reguliavimas.
    3. Darbas su mokinio šeima ar jo atstovais pagal įstatymą:
            a) pagalba   sprendžiant problemas, trukdančias vaiko ugdymosi procesui;
            b) šeimos įtraukimas į vaiko, nelankančio mokyklos, problemos sprendimą.
  4. Darbas su mokyklos bendruomene:
a)       saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas;
b)       savivaldos aktyvinimas, darbas su   mokytojais, mokyklos administracija.
      5. Darbas su vietos bendruomene:
a) ryšių tarp vietos bendruomenės ir gimnazijos palaikymas;
b) bendruomenės įtraukimas į informacinės, psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą.
     6. Darbas su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniai darbuotojai, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros centrai ir kt.).
a)       nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir   kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija;
b)       išteklių telkimas socialinių partnerių   bendruomenėje.
 Socialinio pedagogo pareigos:
● įvertinti mokinio socialines problemas ir poreikius;
● parinkti efektyvius darbo metodus;
● planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo mokiniui procese;
● sprendžiant problemas ir priimant  sprendimus neperžengti profesinės kompetencijos ribų;
● apie probleminę situaciją informuoti mokyklos administraciją, mokytojus, kitus specialistus nepažeidžiant konfidencialumo;
● konsultuotis ir prireikus kreiptis į kitus specialistus.
Informacija tėvams:
     Socialinis pedagogas bendrauja su tėvais tuo atveju, kai klasės auklėtojas patyrė didelių keblumų spręsdamas vaikų socialines problemas, gindamas jų teises, kai artimiausia vaiko aplinka jam pasidarė nesaugi, kai vaikas nelanko mokyklos ir t.t.