ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS DARBO TARYBA
Darbo tarybos pirmininkė Danguolė Kavaliauskienė
Darbo tarybos sekretorė Zita Ivaškienė
Narė Aušra Rutkauskienė
 

SIMNO GIMNAZIJOS DARBO TARYBOS REGLAMENTAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Simno gimnazijos darbo tarybos reglamentas (toliau – reglamentas) nustato darbo tarybos funkcijas, veiklos ir darbo organizavimo pagrindus.
 2. Darbo taryba (toliau vadinama – darbo taryba) – kolegialus Simno gimnazijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Simno gimnazijos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.
 3. Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, Darbo kodeksu, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.
 4. Darbo taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų.
 5. Darbo taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio. Darbdaviui draudžiama daryti įtaką darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į darbo tarybos veiklą.
 6. Darbo tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka darbo tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.

DARBO TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Darbo taryba, atstovaudama Simno gimnazijos darbuotojams, turi teisę (LR DK 174 straipsnis):
  • dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
  • darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
  • teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
  • inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
  • esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;
  • atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.
 2. Darbo taryba privalo:
  • atlikti savo funkcijas laikydamasi darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
  • atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų;
  • informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama Simno gimnazijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;
  • raštu informuoti darbdavį apie savo įgaliotus narius.

DARBO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.
 2. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir išdirbę Simno gimnazijoje ne mažiau kaip 3 mėnesius, išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal laikinąją darbo sutartį.
 3. Darbo taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti darbo kodekse ir šiame reglamente nustatytas funkcijas susirinkus į pirmąjį posėdį.
 4. Darbo tarybos nariai pirmajame darbo tarybos posėdyje visų darbo tarybos narių balsų dauguma iš savo narių išsirenka darbo tarybos pirmininką ir sekretorių.
 5. Darbo tarybos pirmininkas:
  • šaukia darbo tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
  • atstovauja darbo tarybai santykiuose su darbuotojais, darbdaviu, profesinėmis sąjungomis ir trečiaisiais asmenimis;
  • rengia metinės darbo tarybos veiklos ataskaitas Simno gimnazijos darbuotojams projektą ir pateikia Simno gimnazijos darbuotojams darbo tarybos patvirtintą ataskaitą.
  • turi kitas įstatymuose nustatytas teises.
 6. Darbo tarybos sekretorius:
  • tvarko ir saugo darbo tarybos dokumentaciją;
  • informuoja darbo tarybos narius apie šaukiamą darbo tarybos posėdžio datą, laiką, vietą, darbotvarkę;
  • informuoja darbdavį apie darbo tarybos posėdžio datą, laiką ir vietą, rašo darbo tarybos posėdžio protokolą ir atlieka kitus darbo tarybos pirmininko pavedimus.
 7. Kai darbo tarybos sekretorius laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja darbo tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos narys.
 8. Posėdis yra pagrindinė darbo tarybos veiklos forma.
 9. Darbo tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius darbo tarybos pirmininko, o jam laikinai negalint eiti pareigų – sekretoriaus iniciatyva.
 10. Darbo tarybos kvietimu darbo tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti darbdavį atstovaujantys asmenys, darbuotojai ar kiti asmenys.
 11. Darbo tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai darbo tarybos narių.
 12. Darbo tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo posėdžio dienos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 13. Klausimus svarstymui darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti darbo tarybos nariai, darbdavys ir darbuotojai. Darbdavys ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikia elektronine forma arba raštu. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.
 14. Prašymus priima ir registruoja darbo tarybos sekretorius. Apie įregistruotą prašymą darbo tarybos sekretorius nedelsiant informuoja darbo tarybos pirmininką.
 15. Jeigu prašyme teikiamas svarstyti klausimas nepriklauso darbo tarybos kompetencijai, darbo tarybos pirmininkas per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo, nurodydamas motyvus, grąžina prašymą jį padavusiam asmeniui. Jeigu klausimas pateikiamas nesilaikant šio reglamento 22 punkte nustatytų reikalavimų, darbo tarybos pirmininkas per 3 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo, nurodydamas motyvus, gali grąžinti prašymą jį padavusiam asmeniui ir paprašyti jį papildyti.
 16. Jeigu gautas prašymas yra anoniminis, jis gali būti nesvarstomas. Anoniminis prašymas gali būti svarstomas, jeigu tai įmanoma be pareiškėjo dalyvavimo ir/ar taip nusprendžia darbo tarybos nariai balsų dauguma.
 17. Šio reglamento nustatyta tvarka pateiktus klausimus darbo tarybos pirmininkas įtraukia į darbo tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, nusprendžia dėl į posėdį kviečiamų asmenų ir, suderinęs su darbo tarybos nariais bei į posėdį kviečiamais asmenimis, nustato darbo tarybos posėdžio laiką ir vietą. Jeigu prašymas anoniminis, darbo tarybos pirmininkas turi teisę jo nepriimti.
 18. Darbo tarybos posėdis rengiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje įregistravimo. Jei prašymas grąžinamas jį padavusiam asmeniui šio reglamento 24 punkte nurodyta tvarka, šiame punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo naujo prašymo įregistravimo datos. Jeigu paprašoma prašymą papildyti, šiame punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo papildyto prašymo įregistravimo dienos.
 19. Apie šaukiamo darbo tarybos posėdžio vietą ir laiką darbdaviui, darbo tarybos nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims pranešama ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, išskyrus atvejus, kai jie visi sutinka su ankstesne posėdžio data.
 20. Į posėdį kviečiamiems asmenims išsiunčiamas posėdžio darbotvarkės projektas.
 21. Darbo tarybos posėdžiai paprastai vyksta darbo metu.
 22. Darbo tarybos posėdžiui pirmininkauja darbo tarybos pirmininkas (kai jo nėra – pirmininko paskirtas darbo tarybos narys).
 23. Posėdžio pirmininkas:
  • patikrina, ar yra kvorumas;
  • pateikia tvirtinti posėdžio darbotvarkę;
  • vadovauja klausimų svarstymui;
  • atsižvelgdamas į svarstymo rezultatus, formuluoja klausimus ir teikia balsuoti.
 24. Tarybos posėdyje paprastai svarstomi ir sprendžiami tik tie klausimai, kurie įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę.
 25. Darbo tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančių darbo tarybos narių balsų dauguma arba elektroniniu balsavimu (darbo tarybos nario nurodytu e. pašto adresu ir užfiksuotu protokole), kai reikia skubos tvarka priimti sprendimą ir nėra galimybės susirinkti į posėdį daugumai darbo tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
 26. Darbo tarybos nutarimai ir kita viešintina informacija apie darbo tarybos veiklą skelbiami darbo tarybos skyrelyje Simno gimnazijos tinklapyje, taip pat gali būti viešinami kitais būdais.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visus darbo tarybos veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiame reglamente, siūlo spręsti darbo tarybos pirmininkas. Toks sprendimas, darbo tarybos pirmininkui trumpai išdėsčius motyvus, gali būti priimamas darbo tarybos narių balsų dauguma.
 2. Darbo tarybos veiklos reglamentas ir atskiri jo punktai gali būti naikinami, papildomi arba keičiami posėdyje dalyvaujančių darbo tarybos narių balsų dauguma.

Patvirtintas Simno gimnazijos Darbo tarybos nutarimu.

2021 m. gruodžio 13 d. Posėdžio protokolo Nr. 1

Darbo tarybos pirmininkas

Danguolė Kavaliauskienė