•  Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).
  •  Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ir glindų.
  •  Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a).
  •  Vaikus į darželį atvesti ir pasiimti į namus gali tik tėvai (globėjai), kiti suaugę asmenys, pilnamečiai broliai ar seserys, turintys raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą.
  •  Atiduoti vaikus nepilnamečiams, nepažįstamiems ar neblaiviems asmenims griežtai draudžiama.