•  Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).
  •  Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ir glindų.
  •  Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a).
  •  Vaikus į darželį atvesti ir pasiimti į namus gali tik tėvai (globėjai), kiti suaugę asmenys, pilnamečiai broliai ar seserys, turintys raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą.
  •  Atiduoti vaikus nepilnamečiams, nepažįstamiems ar neblaiviems asmenims griežtai draudžiama.

    ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
    SPRENDIMAS

    DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO