Alytaus r. Simno gimnazijos nuotolinio mokymo/si karantino metu taisyklės

Ugdymo proceso organizavimo karantino metu nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Priėmimo į Alytaus rajono svivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas    

Dėl priėmimo į mokyklas aprašo pakeitimo 2020

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos  mokytojų darbo laiko grafikų sudarymo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos  ir drausmės palaikymo gimnazijoje tvarkos aprašas
Dalyko programos, programos kurso ir modulio keitimo tvarka
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarka
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Alytaus r. Simno gimnazijoje tvarkos aprašas
Prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Laikinųjų grupių sudarymo tvarka 
Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarka
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Krizių valdymo Alytaus r. Simno gimnazijoje tvarkos aprašas
Profesinio orientavimo vykdymo Alytaus r. Simno gimnazijoje tvarkos aprašas
Budėjimo tvarkos Alytaus r. Simno gimnazijoje aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos elektroninio  dienyno tvarkymo nuostatai
Gabių ir talentingų vaikų ugdymo Simno gimnazijoje programa
Namų darbų skyrimo tvarka Simno gimnazijoje
Integruota žmogaus saugos programa III-IV gimn. klasėse
Atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašas
Ekstremaliųjų situacijų valdymo P l a n a s
Mokinių taisyklės
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams Alytaus r. Simno gimnazijoje tvarkos aprašas
Simno gimnazijos savarankiško mokymosi ir mokymo namuose tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas
Alytaus r.  Simno gimnazijos pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį  vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo tvarkos aprašas