Alytaus r. Simno gimnazijos nuotolinio mokymo/si karantino metu taisyklės

Ugdymo proceso organizavimo karantino metu nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Priėmimo į Alytaus rajono svivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas    

Dėl priėmimo į mokyklas aprašo pakeitimo 2020

Alytaus r. Simno gimnazijos  mokytojų darbo laiko grafikų sudarymo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos  ir drausmės palaikymo gimnazijoje tvarkos aprašas
Dalyko programos, programos kurso ir modulio keitimo tvarka
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Alytaus r. Simno gimnazijoje tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Krizių valdymo Alytaus r. Simno gimnazijoje tvarkos aprašas
Profesinio orientavimo vykdymo Alytaus r. Simno gimnazijoje tvarkos aprašas
Budėjimo tvarkos Alytaus r. Simno gimnazijoje aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos elektroninio  dienyno tvarkymo nuostatai
Gabių ir talentingų vaikų ugdymo Simno gimnazijoje programa
Namų darbų skyrimo tvarka Simno gimnazijoje
Integruota žmogaus saugos programa III-IV gimn. klasėse
Atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašas
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams Alytaus r. Simno gimnazijoje tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas
Alytaus r.  Simno gimnazijos pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį  vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo tvarkos aprašas