Prevencija

 SIMNO GIMNAZIJOS
PREVENCINIO DARBO GRUPĖS DARBO
R E G L A M E N T A S
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.     Simno gimnazijos prevencinio darbo grupės darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato mokyklos prevencinio darbo grupės sudarymą ir jos funkcijas organizuojant prevencinį darbą mokykloje, siekiant užtikrinti vaikų teises, saugumą ir jų gerovę;
2.     Simno gimnazijos prevencinio darbo grupės (toliau – Prevencinio darbo grupė) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti mokyklos administracijos, klasių auklėtojų, mokomųjų dalykų mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimą teikiant metodinę, informacinę, konsultacinę ir dalykinę pagalbą, vykdyti kitą prevencinę veiklą;
3.     Prevencinio darbo grupė savo veikla užtikrina Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 33-807; 2003, Nr. 38-1685), Tabako kontrolės įstatymo (Žin. 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317), Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin.., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548), Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161), Bendraisiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatais (Žin., 2004, Nr. 100-3729), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3214) ir kitų teisės aktų nuostatų laikymąsi mokykloje;
4.      Prenencinio darbo grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Prevencinio darbo grupių mokyklose ir prevencinio darbo koordinavimo grupių savivaldybėse sudarymo bei jų veiklos krypčių aprašu, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais;
5.     Spręsdami prevencinio darbo klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūra, socialine, pedagogine psichologine pagalba ar minimalios priežiūros vaikui skyrimo, Prevencinio darbo grupės nariai privalo laikytis medicinos ir socialinio darbo etikos principų, konfidencialumo reikalavimų bei etikos normų.
II. PREVENCINIO DARBO GRUPĖS FUNKCIJOS
6.      Prevencinio darbo grupė atlieka šias funkcijas:
6.1.rengia prevencinio darbo planus, nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus;
6.2.vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
6.3.organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
6.4.kasmet rengia prevencinio darbo ataskaitas ir teikia siūlymus prevenciniam darbui gerinti mokyklos vadovui ir Mokyklos tarybai;
6.5.teikia siūlymus savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupei dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo.;
6.6.vykdo kitą veiklą, susijusią su smurto prieš vaikus prevencija, konfliktinių ir krizinių situacijų valdymą.
III. PREVENCINIO DARBO GRUPĖS TEISĖS
7.         Prevencinio darbo grupė turi teisę:
7.1.kviestis į posėdžius ir išklausyti klasių auklėtojus, mokomųjų dalykų mokytojus, mokinius bei nepilnamečių reikalų, Vaikų teisių apsaugos ir kitus specialistus;
7.2.gauti reikiamą informaciją iš mokyklos administracijos;
7.3.deleguoti savo atstovus į Mokyklos tarybos ir kitų mokyklos savivaldos institucijų posėdžius, kai juose svarstomi aktualūs vaikų socializacijos klausimai;
7.4.teikti mokyklos administracijai išvadas ir pasiūlymus prevencijos veiklos klausimais;
IV. PREVENCINIO DARBO GRUPĖS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
8.     Prevencinio darbo grupė sudaroma ir veikia Simno gimnazijoje;
9.     Prevencinio darbo grupė yra sudaryta iš 9 narių: direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 5 mokytojų, 2 mokinių atstovų, socialinio pedagogo. Grupės darbe kviečiamas dalyvauti nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistas;
10. Prevencinio darbo grupės sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius;
11. Prevencinio darbo grupė kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Mokyklos tarybai;
12. Prevencinio darbo grupei vadovauja mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
13. Prevencinio darbo grupės vadovas organizuoja Prevencinio darbo grupės darbą, pirmininkauja posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai;
14. Prevencinio darbo grupė ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus renkasi į posėdžius. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Prevencinio darbo grupės vadovo iniciatyva arba ne mažiau kaip 2/3 Prevencinio darbo grupės narių reikalavimu;
15. Prevencinio darbo grupės posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Prevencinio darbo grupės narių. Nutarimai priimami, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Prevencinio darbo grupės narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Prevencinio darbo grupės vadovo balsas;
16. Prevencinio darbo grupės nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Prevenciniodarbo grupės posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 
 
Naudingos nuorodos prevencinio darbo tema
 
Pilietinių iniciatyvų centras (www.pic.lt)
Paramos vaikams centras (www.pvc.lt)
Jaunimo psichologinės paramos centras (www.jppc.lt)
Saugaus vaiko centras (www.saugus-vaikas.lt)
Vaikų linija (www.vaikulinija.lt)
VŠĮ „Vaiko namas“ (www.children.lt)
Lietuvos AIDS centras (www.aids.lt)
VŠĮ „Rafaelis“ (www.rafaelis.lt)
Alytaus miesto ir rajono policijos komisariatas (www.policija.lt)
Narkotikų kontrolės departamentas (www.nkd.lt)