INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Įstaigos pavadinimas
Alytaus r. Simno gimnazija
Pareigos
Psichologas (-ė) (0,75 etato). Pareigybės lygis – A1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Įdarbinama nuo 2023-01-23

Darbo vieta
Alytaus r. Simno gimnazija, Vytauto g. 83, Simnas 64305, Alytaus r.
Reikalavimai
Aukštasis universitetinis psichologo išsilavinimas (magistro laipsnis).

Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Funkcijos
Teikia psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems gimnazijos mokiniams.

Nuolat bendradarbiauja su gimnazijos mokytojais, klasių auklėtojais ir administracija, sprendžiant mokinių psichologines elgesio ir ugdymosi problemas.

Nuolat konsultuoja, atlieka mokinių psichologini įvertinimą ir tyrimą. Stebi gimnazijos mokinių psichologinę būklę.

Teikia psichologinę pagalbą mokytojams, mokiniams ir jų tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą. Sudaro mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, sąrašus.

Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos, vaikų ir paauglių žalingų įpročių prevencijos komisijų veikloje.

Bendradarbiauja su Alytaus miesto Psichologine pedagogine tarnyba ir kitomis institucijomis.

Darbo užmokestis
Darbo užmokestis nuo 1251 Eur iki 1589 Eur (neatskaičius mokesčių).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.

Išsilavinimą, asmens tapatybę ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos. Gyvenimo aprašymas (CV).

Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje tik atrinkti pretendentai informuojami telefonu arba elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimo vieta
Dokumentai teikiami el. paštu mokykla@simnas.lm.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai
Inga Buzaitienė raštinės darbuotoja,  Tel. 8 31 56 0344
Dokumentų priėmimo terminas
Iki 2023 m. sausio 19 d.