DARBUOTOJAI

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA

Simno gimnazijos direktorius Jolanta Gudelienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsakinga už ikimokyklinį ugdymą Danguolė Grėbliūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Jatkauskienė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Grupė
1.  Aurelija Kubilienė

Natalija Kuraitienė

Auklėtojos Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Vabaliukų“
2.  Vaida Ūselienė

Natalija Kuraitienė

Rasa Juškauskienė

Auklėtojos Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Pelėdžiukų“
3.  Vita Barštienė

Natalija Kuraitienė

Auklėtojos Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Kodėlčiukų“

 

4.  Irena Emartienė

Rasa Juškauskienė

Auklėtojos Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Smalsiukai“

 

5.  Danutė Petrikienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. mokytoja kvalifikacinė kategorija „Žiniukų“

 

7.  Onutė Vaitkevičiūtė Logopedė
8. Aldona Mocevičienė Meninio ugdymo mokytoja Vyr. muzikos mokytojos kvalifikacinė kategorija