Specialusis ugdymas

Specialiosios pagalbos teikimo tvarka:

        Mokykloje teikiama specialioji pedagoginė pagalba vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991,Nr.23-593; 2003, Nr.63-2853), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2004-06-03, Nr.ISAK-838 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo“, kitais įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.

Pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių mokinio ugdymosi veiksmingumą.

Logopedas

Logopedinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) kokybę, teikti   korekcinę logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.

Mokyklos logopedo veiklos sritys:

  1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
  2. Teikia logopedinę pagalbą Alytaus r. Simno gimnazijos mokiniams.
  3. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
  4. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo  klausimais.
  5. Bendradarbiauja su mokytojais, auklėtojais, socialine pedagoge;
  6. Sistemingai kelia kvalifikaciją
  7. Nuolat palaiko ryšius su Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba ir kitais specialistais;
  8. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.