Specialusis ugdymas

Specialiosios pagalbos teikimo tvarka:

        Mokykloje teikiama specialioji pedagoginė pagalba vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991,Nr.23-593; 2003, Nr.63-2853), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2004-06-03, Nr.ISAK-838 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo“, kitais įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.

Pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių mokinio ugdymosi veiksmingumą.

Logopedas

Logopedinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) kokybę, teikti korekcinę logopedinę pagalbą gimnazijos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.

Gimnazijos logopedo veiklos sritys:

  1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
  2. Teikia logopedinę pagalbą Alytaus r. Simno gimnazijos mokiniams.
  3. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
  4. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (ir kitus vaiko atstovus pagal įstatymą) bei kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
  5. Bendradarbiauja su mokytojais, auklėtojais, socialine pedagoge.
  6. Sistemingai kelia kvalifikaciją.
  7. Nuolat palaiko ryšius su Alytaus miesto Pedagogine psichologine tarnyba ir kitais specialistais.
  8. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe.

 

Darbo laikas:

Pirmadienis – 8.20–11.00; 11.35–16.01

Antradienis – 8.20–11.00; 11.35–16.01

Trečiadienis – 8.20–11.00; 11.35–16.01

Ketvirtadienis – 8.20–11.00; 11.35–16.01

Penktadienis – 8.20–11.00; 11.35–15.01

Pietų pertrauka – 12.20–12.50

Logopedė: Onutė Vaitkevičiūtė

Tel. +370 (315) 60344; +370 (315) 60373 (ikimokyklinio ugdymo skyrius)

El. paštas: onute.vaitkeviciute@gmail.com