VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2018 m. lapkričio 7 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2018 m. 3 ketvirtis 2017 m.
1 Auklėtojas 4,54 675,75 660,04
2 Auklėtojo padėjėja 3,00 439,53 301,13
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1173,91 1132,22
4 Direktorius 1,00 1488,05 1404,78
5 Kiemsargis 2,00 400 295,14
6 Logopedas 1,50 635,55 620,80
7 Meninio ugdymo pedagogė 0,25 666,48 664,35
8 Mokytojas 20,99 503,05 494,20
9 Pailgintos dienos grupės auklėtojas 1,00 588,3 575,98
10 Pastatų priežiūros darbininkas 1,00 400 378,99
11 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,00 734,73 707,25
12 Sekretorė 1,00 449,52 412,89
13 Socialinis pedagogas 1,00 732,73 790,93
14 Ūkvedys 1,00 503,23 588,74
15 Vairuotojas 3,00 475,09 442,99
16 Valytoja 8,00 350,05 328,39
17 Vyr. buhalteris 1,00 861,25 709,79

Vyr. buhalterė                                      Alma Misevičiūtė