MOKYKLOS VIZIJA

Simno gimnazija, besimokanti, veikli, solidari mokymo įstaiga, ugdanti žmogų, gebantį kurti savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

MOKYKLOS MISIJA

Suteikti kokybišką ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, atitinkantį mokinių gebėjimus bei poreikius,  turinio ugdymo programų reikalavimus. Ugdyti mokinių gebėjimus išsaugant tautos tradicijas bei kultūrą būti konkurencingiems besikeičiančioje visuomenėje.

2020 M. GIMNAZIJOS  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1 prioritetas. Gerinti ugdymo procesą siekiant visuminės mokinio pažangos.

Tikslas. Mokymą orientuoti į mokinių pažangą, poreikių tenkinimą:

  • Organizuoti ugdymo(si) veiklas, nukreiptas į kiekvieno mokinio pažangą.
  • Tikslingai analizuoti mokinių pasiekimus.
  • Tobulinti gabių mokinių ugdymą.

Tikslas. Ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant individualios vaiko ūgties:

2.1. Tobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją.

2.2. Stiprinti neformaliojo švietimo sistemą: patrauklumą, mokinių įtraukimą, turinį derinti su formaliuoju švietimu.

2 prioritetas. Sveika, saugi, partneryste grįsta ugdymo(si) aplinka.

Tikslas. Stiprinti bendruomenės narių savivoką ir savivertę suteikiant galimybę ugdytis pilietines, socialines kompetencijas:

  • Plėtoti bendruomenės narių lyderystės įgūdžius.
  • Stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir gimnazijos darbuotojų.
  • Plėsti ir tobulinti kraštotyrinę veiklą.

Tikslas. Kurti saugią, šiuolaikišką, mokymąsi skatinančią aplinką:

2.1. Modernizuoti ir gerinti mokymosi aplinkas.

2.2. Užtikrinti sveiką vaikų mitybą.

2.3. Užtikrinti saugų ir savalaikį mokinių pavėžėjimą į gimnaziją ir namo.