MOKYKLOS VIZIJA

Simno gimnazija, besimokanti, veikli, solidari mokymo įstaiga, ugdanti žmogų, gebantį kurti savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

MOKYKLOS MISIJA

Suteikti kokybišką ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, atitinkantį mokinių gebėjimus bei poreikius,  turinio ugdymo programų reikalavimus. Ugdyti mokinių gebėjimus išsaugant tautos tradicijas bei kultūrą būti konkurencingiems besikeičiančioje visuomenėje.

VEIKLOS PRIORITETAI

 • Gabių mokinių ugdymas, suteikiant galimybę realizuoti specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Savivaldos stiprinimas įtraukiant į veiklą visų gimnazijos ir Simno bendruomenės grandžių atstovus partnerystės pagrindu.
 • Saugios, motyvuojančios aplinkos kūrimas.

GIMNAZIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius poreikius ir galimybes:
  • skatinti mokymosi motyvaciją, diferencijuojant, individualizuojant ir integruojant ugdymo/si turinį;
  • ieškoti edukacinių erdvių, plėsti jų ribas;
  • tobulinti pamokos struktūrą, siekiant nuolatinio grįžtamojo ryšio;
  • bendradarbiauti su kolegomis perimant patirtį.
 2. Puoselėti savitą gimnazijos kultūrą:
  • kurti naujas ir saugoti senas bendravimo su mokiniais tradicijas;
  • stiprinti savivaldą;
  • bendradarbiauti su kitomis švietimo įstaigomis, stiprinti gimnazijos ryšius su vietos bendruomene.
  • Aktyvinti prevencinę veiklą.
 3. Kelti mokytojų profesinę kvalifikaciją:
  • tobulinti metodinių grupių bei metodinės tarybos veiklą.
  • sudaryti sąlygas mokytojams atnaujinti pagal poreikius profesinę kvalifikaciją ir įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.