MOKYKLOS VIZIJA

Simno gimnazija, besimokanti, veikli, solidari mokymo įstaiga, ugdanti žmogų, gebantį kurti savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

MOKYKLOS MISIJA

Suteikti kokybišką ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, atitinkantį mokinių gebėjimus bei poreikius,  turinio ugdymo programų reikalavimus. Ugdyti mokinių gebėjimus išsaugant tautos tradicijas bei kultūrą būti konkurencingiems besikeičiančioje visuomenėje.

2021 M. GIMNAZIJOS  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I veiklos sritis. Mokymasis.
1. Gerinti ugdymo(si) kokybę aktyvinant mokinio mokymą(si).
Uždaviniai:
1.1. Planuoti ugdymo turinį diferencijuojant užduotis ir individualizuojant mokymą, stebint pažangą ir aptariant ją su mokiniais.
1.2. Aktyvinti savarankišką mokinio veiklą pamokoje ir kitose ugdymo veiklose.
1.3. Ugdyti mokinių atsakomybę už asmeninę pažangą panaudojant grįžtamojo ryšio informaciją.

II veiklos sritis. Bendražmogiškų vertybių gimnazijoje ugdymas.
2. Tikslas. Aktyvios, partneryste ir lyderyste grįstos, gimnazijos bendruomenės formavimas.
Uždaviniai:
2.1.  Toliau stiprinti lyderystės kultūrą gimnazijos bendruomenėje, periodiškai ir atvirai diskutuojant apie mokinių mokymosi sėkmes ir problemas.
2.2. Efektyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais, socialiniais ir kitais partneriais, įsitraukiant juos į ugdymo(si) procesą.
2.3. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos pasirinkimui.
2.4. Kurti aktyvią, sveiką, saugią, skatinančią  pilietiškumą ugdančias iniciatyvas bendruomenę.

III. Veiklos sritis. Socialinis emocinis ugdymas.
3. Tikslas. Pagerinti mokytojų veiksmingumą ir mokinių patirtį ugdant(is) socialiniu-emociniu ir akademiniu lygmeniu.
Uždaviniai:
3.1. Dalyvauti projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“.
3.2. Pasiruošti dirbti taikant socialinį-emocinį ugdymą ir taikyti jį siekiant mokinių pažangos.