Ugdymo programos

Simno gimnazijos ikimokykliniame ugdymo skyriuje organizuojamas įvairus  ugdymo procesas pagal dienos ritmą; vykdomi projektai, akcijos, edukacinės ekskursijos, išvykos.

Teikiama logopedinė pagalba vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

UGDYMO PROGRAMOS

Įgyvendinamos ugdymo programos:

  1. Alytaus r. Simno gimnazijos ikimokyklinio skyriaus ugdymo programa, skirta vaikams nuo metų 2 iki ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradžios.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Alytausr. Simno gimnazijos  ikimokyklinio ugdymo programa PATVIRTINTA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

  1. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, skirta vaikams nuo 6 metų.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Sprendimas dėl Alytaus rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2021-2022 m.m. programas, grupių jose skaičių ir modulių sąrašo patvirtinimo Dėl 2021-2022 m.m. priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruojama:

  1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
  2.  Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa
  3. Socialinio emocino ugdymo programa
  4. Socialinio ir emocinio ugdymo programa „KIMOCHIS“ Skaityti čia
  5. Tarptautinė programa „Zipio draugai“ Priešmokyklinėje grupėje įgyvendinamaSpauda_KNYGA_TEVAMS_visa