Simno gimnazijos tarybos sąrašas

2018-09-11

Simnas

 1. Danutė Gudaitienė (pirmininkė)
 2. Inga Stankevičienė (sekretorė)
 3. Rima Pavolienė
 4. Aurelija Kubilienė
 5. Lina Krupavičienė
 6. Vilma Dimšienė
 7. Jolanta Krupavičienė
 8. Artūras Tarasevičius
 9. Jūratė Overaitytė
 10. Genutė Jušinskienė
 11. Edita Rimkienė
 12. Jolita Kavaliauskienė
 13. Ieva Rogačiūtė
 14. Austėja Abromaitytė
 15. Ada Tarasevičiūtė
 16. Gabija Babikaitė

Simno gimnazijos tarybos veiklos programa 2017  metams

 

Tikslas – gimnazijos, kaip besimokančios organizacijos, bendruomenės telkimas ugdymo kokybės gerinimui ir svarbiausių gimnazijos uždavinių įgyvendinimui.

Uždaviniai:

 1. Skatinti gimnazijos ir bendruomenės bendradarbiavimą.
 2. Kurti teigiamą gimnazijos įvaizdį bendruomenėje.
 3. Teikti siūlymus dėl gimnazijos strateginių ir gimnazijos metinės veiklos tikslų, uždavinių įgyvendinimo.
 4. Teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.
 5. Talkinti formuojant gimnazijos materialinius ir finansinius išteklius.

 

Eil.

Nr.

 

Renginio pavadinimas

 

Data

 

Atsakingi

 

Laukiami rezultatai

 

1.

 

Dėl 2017 –2018 m. m. gimnazijos tarybos veiklos plano rengimo ir svarstymo.

Dėl gimnazijos direktoriaus metinės veiklos ataskaitos ir tikslingo mokyklos lėšų panaudojimo.

 

2017-01

 

GT nariai

 

Parengtas 2017 –2018 m. m. gimnazijos tarybos veiklos planas.

 

2.

 

Dėl mokinių, mokytojų skatinimo ir apdovanojimo už įvairius pasiekimus organizavimo.

Dėl mokytojų kandidatūrų, siūlomų apdovanojimui Tarptautinės mokytojo dienos proga, siūlymo.

 

 

Per metus

 

GT nariai,

gimnazijos administracija

Bus apdovanoti nusipelnę gimnazijos bendruomenės nariai. Tai skatins veikti dar aktyviau.

 

 

 

 

 

3.

Dėl gimnazijos ir visuomenės bendradarbiavimo su tėvais, mokiniais ir kitais bendruomenės nariais inicijavimo.  

Visus metus

 

GT

 

 

Tėvai, visuomenės atstovai domėsis  gimnazijos  veikla, ves užsiėmimus.

Bendradarbiaus puošiant miesto erdves prieš šv. Kalėdas.

Bus efektyvesnė akcijos „Darom“ veikla.

Vyks bendradarbiavimas su bendrove „Atžalynas“.

 

 

 

 

4.

Dėl pagalbos ir iniciatyvos organizuojant įvairius renginius, šventes (,,Šeimos šventė“ ir kt.).  

Visus metus

 

GT

 

Tėvai, visuomenės atstovai domėsis  gimnazijos  veikla, ves užsiėmimus.

 

 

 

5.

Dėl gimnazijos ugdymo plano 2017 – 2018 m. m. ir ugdymo proceso organizavimo. 2017-05  

GT, administracija

Parengta apgalvota ir efektyvi gimnazijos veiklos strategija.
 

6.

Dėl gimnazijos projektinė veiklos organizuojant mokinių užimtumą moksleivių vasaros atostogų metu.  

2017-06

 

GT

Gerės mokinių užimtumas atostogų metu.
 

7.

Dėl prevencinių priemonių, padedančių kurti saugią ir draugišką aplinką gimnazijoje, numatymo.

 

 

Visus metus

 

GT ir mokinių taryba Efektyviai veikianti pasiūlymų (problemų) ,,dėžutė“.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 Dėl gimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimo skatinimo.

 

 

 

Visus metus

 

 

GT

Glaudus bendradarbiavimas su mokinių taryba, sprendžiant iškilusias problemas (diskusijos), bendri renginiai.
9.  Dėl tikslingo nebiudžetinių lėšų, gautų pervedus 2 procentus, panaudojimo.

 

Dėl 2017–2018 m. m. gimnazijos tarybos veiklos plano projekto svarstymo.

 

 

2017-12 GT Bus tikslingai paskirstytos gautos lėšos.
10. Dėl kultūrinių – edukacinių išvykų gimnazijos bendruomenei organizavimo. Visus metus GT Stiprės bendradarbiavimas ir bendravimas tarp bendruomenės narių.
11. Dėl gimnazijos tarybos veiklos ataskaitos pristatymo. 2017-08 GT pirmininkė Gimnazijos bendruomenė bus supažindinta su GT nuveiktais darbais.

Gimnazijos taryba pasilieka teisę koreguoti planą ir, esant reikalui, kviesti neeilinius posėdžius.

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė                                                                       D. Gudaitienė