Mokytojų taryba

      Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistė, logopedė, socialinė pedagogė, bibliotekininkė. Mokytojų  tarybai vadovauja gimnazijos direktorius. Taryba analizuoja ugdymo planų, gimnazijos veiklos ir ugdymo programų realizavimą, nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai įvairiais gimnazijos veiklos organizavimo bei ugdymo klausimais.